סימפלי קלאב - הקמה וניהול מועדוני לקוחות - תקנון_סימפלי קלאב
תקנון - שימוש
משתמשי הקצה - תוכניות נאמנות
סימפלי קלאב בע"מ
 1. קבוצת סימפלי קלאב בע"מ ח.פ. 514458272 (להלן: "סימפלי קלאב" ו/או "הקבוצה") פיתחה מערכת טכנולוגית לשימוש עסקים, ברישיון, לניהול מועדוני לקוחות. הקבוצה מספקת ממשקי משתמש הן באתר אינטרנט שכתובתו http://www.simplyclub.co.il; הן באפליקציה מבוססת מערכת הפעלה אנדרואיד ו/או אפל ו/או כל מערכת הפעלה עדכנית אחרת שתהא (להלן: "ממשקי משתמש"). 
 2. אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש בממשקי המשתמש של הקבוצה. בעצם ההצטרפות והכניסה לאיזה ממשקי המשתמש וטרם תבצע פעולה כלשהי בעזרת מי מאלה, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים בממשקי המשתמש או ביישומים הנוגעים אליהם, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. תנאי השימוש: הנם תנאי השימוש למשתמש הקצה בכל ממשקי המשתמש, בין בציוד אלחוטי נייד (טלפון, טאבלט וכיו"ב), לרבות כל השירותים הנלווים המשלימים את האפליקציה (להלן: "תנאי השימוש").
 3. מובהר בזאת, כי תנאי שימוש אלו חלים על האפליקציה ו/או חלקים ממנה ועל השימוש בה ובתכנים הכלולים בה, לרבות על עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה ותכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם של האפליקציה ו/או שהאפליקציה מאפשרת נגישות ו/או הורדה שלהם, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהם ומתפקוד האפליקציה ו/או משירותים המוצעים בה ו/או באמצעותה, בתמורה או שלא בתמורה (להלן, ביחד ולחוד: "השירותים").
 4. כניסה לממשקי המשתמש ו/או שימוש בשירותים, ביישומים ו/או במידע המוצגים במסגרת אלה, יהיו כרוכים בלחיצת סמן "אני מסכים". בעצם הלחיצה על הסמן, יראו בך כמסכים מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן, ללא סייג או עוררין, ובעצם הלחיצה כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הבנת אותם, הנן מודע ומסכים להם, לרבות לפעול על פיהם.
 5. בהעדר הסכמה לאילו מהתנאים הכלולים בתנאי שימוש אלו, לרבות מדיניות הפרטיות המפורטת בכתובת אינטרנט http://www.simplyclub.co.il/56929/simplyclub_privacy_policy, עליך להימנע מלעשות כל שימוש באפליקציה.
 6. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש, והנך מסכים בזאת כי בכל שימוש עתידי באיזה ממשקי המשתמש, תעודכן לגבי תנאי השימוש, תקבל על עצמך ותסכים לכל תנאי השימוש קודם לכל שימוש באיזה ממשקי המשתמש. לצורך כך הנך מודע בזאת, ואתה מצהיר, כי עליך לבדוק בכל תקופת זמן הסכם זה לשינויים שיכולו בו מעת לעת.כלל תנאי השימוש מופיעים במקום ייעודי לכך באיזה ממשקי המשתמש.
 7. במקרה ואחד מבתי העסק יחיל הוראות תקנון על תנאי השימוש הספציפיים לגביו, במסגרת מועדון לקוחות ו/או מועדון נאמנות ו/או הנחה ו/או שימוש ספציפי שהוא, מכל מין וסוג– כי אז בכל הנוגע למערך היחסים שבין הקבוצה לבין המשתמש, יחולו תנאי השימוש בתקנון זה, אשר יגברו על כל הוראה בתקנון בתי העסק כאמור.
 8. בתקנון זה בכל מקום שבו יהיה שימוש ב"זכר", יהא זה גם במשמעות "נקבה" וההיפך.

  הרשאת שימוש
 9. הוראות התקנון חלות על כל השימושים מכל סוג שהוא, אשר מבוצעים על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו באתר הקבוצה, לרבות בגין גלישה באתר הקבוצה, שירותי איתור, הפעלת הרשת החברתית, רכישת מוצרים, פרסום מידע וכיוצ"ב.
 10. מובהר כי הפעילות בממשקי המשתמש ובין היתר קבלת שירותים מטעם הקבוצה, כפופים להליך הרשמה מצד המשתמש, ובו המשתמש ימסור פרטי התקשרות טכניים לרבות: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני ופרטים נוספים הדרושים לצורך הפעילות בממשקי המשתמש. בעצם לחיצת הסמן "אני מסכים" הנך מביע הסכמה מודעת למסור פרטים הדרושים לצורך הפעילות בממשקי המשתמש, והמשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה בגין האמור. הקבוצה שומרת את הזכות לשנות את אופן הרישום והרשאת השימוש בממשקי המשתמש בעתיד, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא חובה ליידע את משתמש הקצה בגין כל שינוי כאמור.
 11. בכפוף למדיניות הפרטיות המפורטת בכתובת אינטרנט http://www.simplyclub.co.il/56929/simplyclub_privacy_policy המהווה חלק בלתי נפרד ומחייב מתנאי השימוש שלהלן, הרשמת המשתמש בממשקי המשתמש והזנת נתונים על ידו בשירותי ממשקי המשתמש השונים, מהווה הסכמה מצדו לקבלת הודעות ועדכונים במסגרת ממשקי המשתמש מטעם הקבוצה ו/או מי מטעמה, לרבות מודעות ושטחי פרסום ו/או יישומים בממשקי המשתמש המאפשרים לך ליצור קשר ישירות עם בית העסק על ידי אמצעים שהעסק בחר לשלב בממשקי המשתמש, לרבות ומבלי לגרוע אפליקציות רשתות חברתיות, מבצעי מכירות, הצעות שיווק ו/או מכירה, לרבות הצטרפות למועדון לקוחות ו/או נאמנות.
 12. המשתמש מודע לכך כי כל מידע שיימסר לידי הקבוצה ו/או ייאסף על ידי הקבוצה ו/או ממשקי המשתמש יאוחסן באופן פאסיבי בשרתי הקבוצה. מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשיים של המשתמש ללא שתהא לו בעניין זה זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הקבוצה ו/או מי מטעמה.
 13. מודע בזאת למשתמש כי הקבוצה עשויה לאסוף מידע באופן אקטיבי עבורו מתוך תכלית לעדכן, לשנות ו/או לשדרג את ממשקי המשתמש ו/או השירותים, המידע והתכנים המוצעים בממשקי המשתמש, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לשירותים ו/או מידע חדש ו/או מבצעים המוצעים על ידי הקבוצה ו/או מי מטעמה לרבות בית העסק, מפרסמים ו/או מי מטעמו.
 14. הקבוצה רשאית לעשות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות הכול בכפוף למדיניות הפרטיות
 15. בעצם ההרשמה לממשקי המשתמש, מייפה המשתמש ו/או מי מטעמו את כוחה של הקבוצה לעשות שימוש בנתונים ובפרטים שמסר לה, לרבות בנתונים שנצברו במאגרי המידע ובשרתי הקבוצה, לצורך מתן השירות נשוא תקנון זה ו/או בקשר לעניין נלווה לשירות נשוא התקנון. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה באשר להצגת תוכן כאמור.
 16. בעת הכניסה לאפליקציה, המשתמש מאשר ומצהיר כי הוא האחראי בלעדית לכל המעשים ו/או המחדלים הקשורים בשימוש באפליקציה, בין בעצמו ובין מי מטעמו. בכלל זאת לא ייעשה כל שימוש בתוכנה, בין באופן מכוון ובין במחדל, הנוגע לעקיפה ו/או מניפולציה ו/או גרימת נזק ו/או נטרול ו/או הפיכת ממשקי המשתמש לבלתי נגישים ו/או חסרי תיעוד באתרים ו/או חנויות אפליקציה.
 17. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באפליקציה לתכלית פעילות המהווה או מעודדת התנהגות שלא על פי דין, בכלל זאת מעשה או מחדל המהווה היפר חובה חקוקה ו/או עבירה לפי חוק העונשין. כל זאת לרבות הוראות דין ו/או חוקים שעניינם בפרטיות, לשון הרע, הגנת הצרכן, זכויות האדם למיניהן, עוולות מסחריות וכיו"ב. תחולת האיסור הנה גם על עירוב ו/או הפעלת תוכנות זדוניות ו/או נשלטות באופן אוטומטי, תוך פגיעה באבטחת ממשקי המשתמש, הטלת וירוסים ו/או תולעת רשת, או כל תוכנה ו/או רכיב בעל שיטה דומה שעניינה איסוף מידע או תכנים כדי להזיק או ללקט תכנים מתוך ממשקי המשתמש.
 18. הקבוצה מורשית בזאת לאסור עליך באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין באופן חלקי ו/או באופן מלא, מלעשות שימוש בממשקי המשתמש ו/או בתכונות מסוימות בממשקי המשתמש, היה וייעשה שימוש לרעה בממשקי המשתמש, הפרת תנאי שימוש אלה או ביצוע פעולה שאינה עולה בקנה אחד עם אינטרס הקבוצה ו/או עלולה להסב נזק או לפגוע בקבוצה ו/או בכל צד ג'.
 19. ככל שהדבר ניתן במגבלות פיתוח ו/או טכנולוגיה, הקבוצה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים וסבירים על מנת להגן, ככל הניתן במגבלות הפיתוח ו/או הטכנולוגיה הקיימות, על סודיות המידע ו/או תוכנו.
 20. במקרה שאינו בשליטת הקבוצה ו/או הנובע מכוח עליון ו/או במקרה של מתקפת סייבר ו/או כל זליגת מידע שארעה על אף נקיטת אמצעים סבירים כאמור מצד הקבוצה, הקבוצה לא תהא אחראית לכל נזק מסוג שהוא, בין עקיף ובין ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, גם אם מידע זה ייאבד או ייעשה בו שימוש בלתי מורשה.
 21. הרשאת השימוש המפורטת דלעיל חלה גם ומבלי לגרוע בכל הנוגע למיקום המשתמש, כל עוד מערכת ההפעלה שבמכשיר הנייד ו/או הנייח שלך התירה באופן זמין ו/או באופן קבוע את מיקומך, בין באופן כולל ו/או בין באמצעות הרשאה לאפליקציה זמינה ספציפית אליה ממשקי המשתמש מחוברים.

  בתי עסק ו/או ספקים בתחום מועדון הלקוחות
 22. הואיל והקבוצה מפעילה ממשקי משתמש בתחום מועדון הלקוחות, הקבוצה תאפשר על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגופים ו/או חברות שונות לפרסם באתרה מוצרים ו/או שירותים שונים. בקשר עם האמור, אין ולא תהא לקבוצה אחריות מכל סוג שהוא למוצרים ו/או השירותים ו/או הפרסום המשווקים על ידי כל גוף ו/או חברה המפרסמת בממשקי המשתמש. מלוא האחריות על כל פרסום, לרבות התכנים המוצגים בו, צורתם ו/או תמונות ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים, הינה של אותם חברות ו/או גופים המפרסמים כאמור.
 23. בית העסק ו/או הספק הם האחראים הבלעדיים על כל תוכניות מועדון הלקוחות ו/או תוכניות הנאמנות ו/או העסקאות ו/או הפרסומים ו/או המבצעים, בין שיועמדו לרשותך באמצעות ועל גבי ממשקי המשתמש של הקבוצה ו/או בכל אופן אחר העושה שימוש בממשקי המשתמש של הקבוצה.
 24. לקבוצה לא תהא אחריות מכל מין וסוג לתנאי מועדון הלקוחות שאליהם ביקש להצטרף הלקוח ו/או המשתמש, עם כניסתו דרך ממשקי המשתמש ואף שהצטרפותו יכול ובוצעה דרך ממשקי המשתמש של הקבוצה. הלקוח מתבקש להתעדכן בדבר תנאי מועדון הלקוחות אליהם הצטרף, ולקבל את על המידע הנוגע בדבר והדרוש לו ישירות מבית העסק ו/או הספק, על פי העניין, ללא שתהא לקבוצה ו/או מי מטעמה כל אחריות ו/או חבות לעניין זה, והלקוח יהא מושתק ו/או מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הקבוצה בעניין תנאי השימוש הנוגעים לספק.
 25. עוד יובהר, כי לקבוצה אין ולא תהא כל אחריות בנושא מוצרים ו/או שירותים ו/או הפרסום המשווקים על ידי כל גוף ו/או חברה אשר יפורטו בממשקי המשתמש. באחריות הלקוח ו/או המשתמש לבדוק את המוצרים ו/או השירותים נשוא הגופים, והוא מושתק ו/או מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הקבוצה, בגין כלל האמור לרבות תוכן הפרסום ו/או אמיתות הפרסום ו/או בגין השירות ו/או המוצרים.
 26. אין ולא תהא אחריות לקבוצה ו/או מי מטעמה בקשר עם התקשרות ו/או הסכם ו/או רכישה, בין במישרין ו/או בעקיפין, על ידי כל אמצעי שהוא, בין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין בית העסק ו/או הספק לפי העניין. הקבוצה מודיעה בזאת ללקוח כי עליו לדאוג בעצמו לנושא אבטחת ביצוע התשלום ישירות לבית העסק ו/או הספק, תוך דאגה לשימוש בשירותים מאובטחים, ולהתעדכן בתנאי בית העסק ו/או הספק קודם לביצוע הרכישה. בית העסק ו/או הספק, הם האחראיים הבלעדיים ובאופן מלא למשלוח וביצוע ההזמנה, למתן התמיכה ו/או שירות הלקוחות הקשר במוצר ו/או בשירות הנרכש, וכיו"ב, ללא שלקבוצה ו/או מי מטעמה תהא אחריות לעניין זה ו/או כל הנובע ממנו.
 27. כל פנייה ו/או טענה בקשר עם בית העסק ו/או הספק, מכל מין וסוג, תיושב בין המשתמש לבין בית העסק בלבד, כאשר לקבוצה ו/או למי מטעמה לא תהיה אחריות בנוגע לכל פנייה ו/או טענה כאמור. בכל מקרה שהוא, מכל מין וסוג, הקבוצה ו/או מי מטעמה לא יידרשו לבצע החזר ו/או טעינה זיכוי ו/או מימוש קופונים, בין בעל ערך דומה ו/או גבוה. הנך מושתק ומנוע מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הקבוצה על כל שימוש ו/או התקשרות שבינך לבין בית העסק ו/או הספק, לרבות כל העסקאות, מכל מין וסוג, שינוהלו על פי ו/או דרך מועדון לקוחות ו/או מועדון נאמנות ו/או הצעות ו/או הנחות. הקבוצה ו/או מי מטעמה אינם צד לכל שימוש ו/או התקשרות, ואף פעילות ו/או שימוש כאמור לא יפורש ככזה.

  דיוור אלקטרוני בעצם הסכמה ושימוש בממשקי המשתמש
 28. בעצם הסכמתך למדיניות השימוש נשוא ממשקי המשתמש אשר נוצרו על ידי הקבוצה, בין בדרך כניסה לממשקי המשתמש של הקבוצה או על דרך הצטרפות למועדות הלקוחות ו/או הנאמנות של בית עסק ו/או ספק שלו רישיון שימוש פעיל, תקף וכדין לתפעול תוכנת ניהול מועדון הלקוחות של הקבוצה ו/או כל צד ג' אחר שניתנה לו הסכמה על ידך, הנך מסכים בזאת לתנאים שלהלן, הודעות הדיוור יכול שיעשו בין באמצעות הודעות טקסט ו/או הודעות דואר אלקטרוני.
 29. מודע בזאת כי בעצם הסכמתך כאמור, אתה מסכים גם שיהא תיעוד אלקטרוני פנימי ממוחשב לעניין הסכמתך ו/או אופן השימוש אשר בוצע על ידך בממשקי המשתמש של הקבוצה. ביטול הסכמתך לקבלת הודעות טקסט, תוכל להיעשות באופן אלקטרוני, על ידי הקלקה על קישור ו/או החזרת מילות מפתח, כפי אשר יפורטו בסוף כל הודעת טקסט ו/או בהתאם להנחיות נוספות או אחרות הקבועות בגוף ההודעה. ביטול הסכמתך לקבלת הודעות דואר אלקטרוני, תיעשה על ידי החזרת המילה "הסר" לכתובת הדואר האלקטרוני ממנו נשלחה ההודעה.
 30. מובהר בזאת כי מאחריותך לבדוק עם בית העסק ו/או הספק את הסרתך מדיוור, בכלל זאת מובא בזאת לידיעתך כי במקביל לפעולה הנקובה בסעיף ‎10 דלעיל, מאחריותך לבקש בכתב ו/או להתקשר למשרד הראשי של בית העסק ו/או הספק אישור לכך שלא נכללת שוב ברשימות הדיוור של בית העסק ו/או הספק.
 31. הסרת האפליקציה ו/או ממשק המשתמש של הקבוצה איננה מהווה כשלעצמה ביטול הרשאה לשליחת הודעות מכל מין וסוג, ואין בפעולה זו כשלעצמה כדי להסיר או לחסום אותך מרישום במועדון הלקוחות של הספק ו/או בית העסק.
 32. מובהר ומוסכם בזאת, כתנאי לשימוש בממשק המשתמש וכניסתך לממשקי המשתמש של הקבוצה, כי אין הקבוצה ו/או מי אחראים ו/או חבים, בקשר לכל הודעת דיוור ו/או הודעת דואר אלקטרוני שיישלח אליך מבית עסק ו/או ספק ו/או מי מטעמו, אף שההודעות נשלחו דרך או באמצעות ממשקי המשתמש או תוכנות הקבוצה.

  זכויות קניין רוחני
 33. לא תעשה כל פעולה ו/או מחדל אשר יש בו כדי להפר את זכויות הקבוצה ו/או קניינה הרוחני, בין שמדובר בקניין רוחני רשום בכל רשות ובין שמדובר בזכויות קניין רוחני על פי דין. כל זאת  לרבות לא ייעשו פעולות שעניינן תרגום תוכנות ו/או פטנטים ו/או שורות קוד, הנדוס לאחור (Reverse Engineering), שינוי, יצירה, שחזור, פירוק למילות קוד ו/או נגזרות קוד, בין שמדובר באופן שימוש מוגדר כפגיעה כאמור נכון למועד תקנון זה ו/או באופן שימוש אשר יוגדר כן בעתיד. זאת לרבות כל פגיעה ו/או שימוש ו/או פעולה כאמור, בין במעשה ובין במחדל, שעניינה באופן מכוון ו/או רשלני ו/או תוך עצימת עיניים.
 34. האיסור הקבוע בסעיף ‎9 דלעיל, יפורש באופן הרחב ביותר, ויחול אף ומבלי לגרוע בסימני המסחר של הקבוצה ו/או מי מטעמה, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, כפי אשר מוצגים בממשקי המשתמש וכפי אשר ישונו מעת לעת.
 35. הקבוצה תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים הנתונים בידה על פי דין ו/או חוק, כנגד כל משתמש שיפר תנאי שימוש אלה, כולן או חלקן, בין באופן זמני ובין באופן קבוע. בכל מקרה חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם בכל דרך ו/או להשתמש, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל תוכן המצוי על גבי ממשקי המשתמש של הקבוצה. איסור זה חל למען הסדר הטוב גם על כל פרסום ו/או העתקה, גם על דרך צילום מסך, המועלה בכל דרך שהיא (לרבות על דרך פוסט, טוקבק, סטורי וכיו"ב), בכל רשתות חברתיות ו/או אפליקציות תואמות אחרות לרבות פייסבוק, אינסטרגם, וואטסאפ, טוויטר, טלגרם ו/או כל אפליקציה אחרת.

  הגבלה אחריות וסיכונים מודעים
 36. ממשק המשתמש, מעצם היותו פרי טכנולוגיה ותוכנה, חשוף לסיכונים הנובעים באופן טבעי משימוש בתוכנות מסוג אלה, לרבות וירוסים למיניהם, ציתות, גישה בלתי מאושרת, התחזות פריצה במכוון על ידי גורמים עוינים וכיו"ב (ונגזרות ו/או פיתוחים ו/או שדרוג של כל הנ"ל עם התקדמות והתפתחות הטכנולוגיה), כשלים טכניים ו/או תקלות ו/או בעיות ו/או ליקויים הקשורים לרשתות תקשורת ו/או מפעילים סלולריים ו/או שרתי דואר אלקטרוני ו/או תוכנות נוספות שאינן בשליטת הקבוצה.
  הקבוצה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים/תקלות אלה, אך למרות זאת, לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו תקלות, בעיות, השבתות, פריצות אבטחה וחדירות למידע. הקבוצה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהתוכנה ו/או הממשק ו/או השירותים והמידע בממשקי המשתמש ובשרתי הקבוצה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני כל תקלה ו/או בעיה ו/או ליקוי ו/או גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  בגלישה באיזה ממשקי המשתמש, המשתמש משחרר את הקבוצה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמו עקב בעיה, ליקוי, התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור. הקבוצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בשום דרך, תיאוריה, ייחוס, קשר ו/או אופן על כשלים טכניים ו/או אנושיים בתום לב, הקשורים למפעילים סלולריים ו/או שרתי דואר אלקטרוני ו/או רשתות תקשורת ו/או תוכנות נוספות שאינן בשליטת הקבוצה.
  מוצהר בזאת ומודע למשתמש, כי ייתכנו נזקים ו/או הפסדים הנובעים כתוצאה מכלל סיכונים אלה, לרבות גילוי מידע ו/או שיבושו, ובכלל זאת שיבוש בהוראות ו/או בקשות, פעילות בהעדר הרשאה ו/או שיבושים כלליים בפעולת המערכות לרבות חוסר זמינות וכיו"ב, והמשתמש מוותר ו/או פוטר מראש את הקבוצה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 37. מבלי לגרוע מהאור דלעיל, הקבוצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים, מכל מין וסוג, לרבות ומבלי לגרוע, אובדן רווחים, נתונים, עלויות, הוצאות ותשלומים, מכל מין וסוג, בין אם בדיני נזיקין, דיני חוזים ו/או כל הוראת דין ו/או חיקוק אחר, הנוגע או קשור, בין במישרין ובין בעקיפין, בפעולה ו/או שימוש ו/או תפעול ממשקי המשתמש ו/או באמצעות מועדון הלקוחות של מי מבתי העסק ו/או ספק אשר התקשר/ו עם הקבוצה ו/או קבלני המשנה והסוכנים שלה. זאת לרבות כל תיקון ו/או שינוי ו/או טעות בשימוש ו/או בזמינות ממשקי המשתמש. תרופתו היחידה של המשתמש תהא הסרת ממשק המשתמש והפסקת השימוש בממשק המשתמש.
 38. בכלל זאת ומבלי לגרוע באמור דלעיל, מוסכם זאת כי הקבוצה תהא פטורה בכל מקרה מכל אחריות ו/או חבות לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הפסד נטען או הוצאה נטענת כלשהי, כתוצאה מכל אירוע שיסודו אינו בשליטת הקבוצה, לרבות ומבלי לגרוע: (1) אירוע אשר יסודו בשיבוש קו תקשורת ו/או מפעיל סלולרי צד ג' ו/או רשת תקשורת סלולרית (2) אירוע אשר יסוד בתפקוד לקוי ו/או שיבוש בכל תוכנה ו/או חומרה אשר בשימושך, לרבות אשר סופקו על ידי צד ג' (3) כל פגיעה ו/או נזק, בין במכוון ו/או באופן רשלני ו/או תוך עצימת עין, אשר תעשה בעת תיקון מכשיר ו/או "פריצה" אשר מבוצעת במכשיר, בין באופן תקני ו/או שאינו תקני, ואשר עתידה לפגוע באבטחת המידע והשירותים כשלעצמה.
 39. כמו כן הקבוצה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בשום אופן ו/או דרך, לחומר ו/או תוכן פרסומי ו/או מידע מסחרי או עסקי, מכל מין וסוג, המוצג בממשקי המשתמש. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן כאמור, המוצגים ו/או המפורסמים בממשקי המשתמש ייעשה באחריות מלאה של המשתמש כאשר המשתמש יהא מושתק ו/או מנוע מכל טענה ביחס לאמור כנגד הקבוצה ו/או מי מטעמה. לא תהא לקבוצה ו/או מי מטעמה כל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, בין במישרין ובין בעקיפין, אשר ייגרמו לכאורה למשתמש ו/או לכל צד ג' כלשהו כתוצאה מכל שימוש ו/או פעולה ו/או מחדל שייעשו בממשקי המשתמש.
 40. הנך מתחייב בזאת לשפות את הקבוצה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של הקבוצה וללא דיחוי, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זאת שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, כתוצאה מכל פעולה, שימוש שביצעת, בין במעשה ובין במחדל, תוך הפרת האמור בתנאי שימוש אלה ו/או ללא הרשאה מהקבוצה, בקשר ישיר ו/או עקיף עם ממשקי המשתמש. בכלל זאת יש לראות בסעיף זה משום פטור ו/או הגנה מאחריות הקבוצה ו/או מי מטעמה.

  פיתוח, שינוי ושדרוג ממשקי המשתמש
 41. השימוש בממשקי המשתמש ניתן על בסיס AS-IS, כאשר הקבוצה מורשית בזאת לבצע, לפתח, להתקין ו/או לשדרג את ממשקי המשתמש המצויים על גבי המכשיר בו הם מותקנים, לרבות כל הנובע מכך, ללא כל הודעה מוקדמת. בכלל זאת שומרת לעצמה הקבוצה את הזכות לשנות, להשביח, לשדרג, לעדכן ו/או לתקן את הקוד, התוכנה, החומרה, העיצוב, התצוגה, העדפות ו/או ההודעות שהוגדרו במקור על ידי הגרסה הקודמת של ממשקי המשתמש, לרבות היקף או זמינות התכנים ו/או השירותים הקשורים בממשקי המשתמש. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי הוא יהא מנוע והוא מוותר מראש בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אשר עניינה באי נוחות ו/או כל תקלה הנובעת מכל פיתוח ו/או שינוי ו/או שדרוג כאמור, תוך הסרת כל אחריות מהקבוצה ו/או מי מטעמה ביחס לכך, בין במעשה ובין במחדל.
 42. סעיף ‎41 דלעיל ו/או  כל סעיף אחר בתקנון זה לא יפורש כמטיל איזה שהיא חובת פיתוח ו/או שדרוג ו/או התקנה הנוגע לממשק המשתמש ו/או התוכנה שביסוד הממשק ו/או כל מערכת, מכל מין וסוג.

  הוראות כלליות
 43. אינך רשאי להשתמש בממשקי המשתמש אם הנך מתחת לגיל 18, בעצם הכניסה והשימוש בממשקי השימוש הנך מאשר שהנך מעל הגיל הנ"ל.
 44. מבלי לגרוע מן האמור דלעיל בתקנון זה, הקבוצה רשאית להפסיק בכל עת השימוש בממשקי המשתמש, לרבות כל שירות שהוא המסופק בממשקים. הקבוצה תפרסם בממשקי המשתמש הודעה על הפסקה כאמור, מראש ובכתב בממשק המשתמש תוך פירוט של מועד תום השירותים.
 45. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כאשר התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הנהלת הקבוצה או באתר. הואיל וכך הנך מצהיר בזאת כי תעיין ותתעדכן בתנאי השימוש הנ"ל מעת לעת.
 46. כל התנהגות של הקבוצה ו/או מי מטעמה לטובת המשתמש בניגוד לאמור בתקנון, הנה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
 47. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ו/או הוראת אחרת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.
 48. מובהר בזאת כי עם הפסקת פעולת ממשקי המשתמש ו/או כל שירות או תכונה המסופקים אגב הרשאת שימוש בממשקי המשתמש, כל ההטבות ו/או הזכויות שהרווחת במשך השימוש בממשקי המשתמש יהיו כפופים למדיניות בית העסק ו/או הספק הרלבנטי, מבלי שהדבר יטיל חבות ו/או האחריות לקבוצה ו/או מי מטעמה.
 49. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש בממשקי המשתמש ו/או הוראות תקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 50. בכל מקרה של שאלה בנושא תקלה טכנית ו/או מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור לממשקי המשתמש, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה למשרדי הקבוצה בטל: 03-9192513, בכתובת רחוב הלפיד 16 קומה 1 פתח תקווה או בפנייה דרך אתר האינטרנט www.simplyclub.co.il, כל זאת בשעות הפעילות של הקבוצה בימים א-ה, בין השעות 9:00-17:00 (לא כולל ערבי חג, חגים ושבתות).
אנו מברכים אותך על הצטרפותך ומאחלים לך חוויית שימוש מהנה.
ט.ל.ח